SSD JHMB zastopa
približno 1070 delavcev

Šest podjetij, ki opravljajo javne gospodarske službe in po združitvi v Javni holding Maribor (JHMB) nanj prenašajo podporne službe, je skladno z Odlokom o ustanovitvi JHMB in Zakonom o soupravljanju delavcev (ZSDU) ustanovilo Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHMB). Ta šteje 13 članov in zastopa približno 1070 delavcev.

Sedanja sestava SSD JHMB je upoštevaje število zaposlenih v posameznem podjetju naslednja: po 3 člani iz podjetij Marprom, Nigrad in Snaga, 2 člana iz Mariborskega vodovoda ter po 1 član iz Energetike in Pogrebnega podjetja. Člane skupnega sveta so izvolili sveti delavcev posameznih podjetij izmed svojih članov. Sestava SSD JHMB se bo spreminjala glede na število premeščenih delavcev na JHMB. Ker bodo zaposleni na JHMB lahko ustanovili svoj svet delavcev, je tudi za njihovega predstavnika predvideno mesto v skupnem svetu delavcev.

Za predsednico SSD JHMB je bila izvoljena Sanja Androić iz Mariborskega vodovoda, za podpredsednika SSD JHMB pa Mišo Pušnik iz Nigrada. Oba sta tudi izvoljena predstavnika delavcev v nadzornem svetu JHMB.

 

Sanja Androić, mag. manag.
Predsednica SSD JHMB

Zaposlene vabimo k pridružitvi v zaprto Facebook skupino Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor – SSD JHMB. Različne informacije so dostopne tudi na njegovi spletni strani www.mbholding.si.

Pridružite se nam