Začetek izgradnje 24 kilometrov kanalizacije

S sklenitvijo pogodbe za izgradnjo 24 kilometrov novih kanalizacijskih sistemov, ki sta jo podpisala župan MO Maribor Saša Arsenovič in direktor podjetja Nigrad iz skupine JHMB Matjaž Krevelj, je stekla izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor«. Vrednost del, ki jih bo po pogodbi opravil Nigrad s partnerji, znaša 6,9 milijona evrov, zaključena pa bodo do konca leta 2023. Za projekt ima MO Maribor zagotovljeno sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna.

Z novozgrajenim kanalizacijskim sistemom bo na območju štirih krajevnih skupnosti v MO Maribor na sodobno kanalizacijsko omrežje dodatno priključenih 3508 stalnih prebivalcev, katerih komunalna odpadna voda se je doslej odvajala neposredno v okolje ali greznice. Na območju Kamniške grabe v KS Kamnica bo Nigrad zgradil novo kanalizacijo v dolžini 1229 metrov; na območju Limbuš–Laznica v KS Limbuš 6600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter črpališče; na območju Malečnik–Trčova v KS Malečnik - Ruperče 9600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter devet črpališč; na območju Pekre–Hrastje v KS Pekre pa 6800 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter razbremenilnik s črpališčem.

Po izgradnji bo stopnja priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 98 %. Vsi priključeni bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na Centralni čistini napravi Maribor. Ureditev sodobnega kanalizacijskega sistema prebivalcem omenjenih naselij ter MO Maribor prinaša vrsto prednosti; najpomembnejša je zmanjšanje onesnaževanja okolja, omeniti pa velja tudi dvig kakovosti bivanja v primestnih območjih, omogočanje njihovega nadaljnjega razvoja, ohranjanje ekološke stabilnosti in biotske raznovrstnosti porečja Drave ter vodnih virov kot strateške dobrine v času klimatskih sprememb.